Studenti

Home

Diplomant (Milan Fictum) hodnotí ukrytí hnízda v extrémních podmínkách urbánního prostředí.

 

Píšete na katedře zoologie absolventskou práci, ať už bakalářku, magisterku nebo dizertaci?
Věnujte dostatečnou pozornost předepsaným pravidlům
(PDF)


Chystáte se obhajovat bakalářskou nebo magisterskou práci?
Věnujte dostatečnou pozornost předepsaným pravidlům (PDF)
 

Chystáte se na bakalářské státnice?
Věnujte dostatečnou pozornost předepsaným pravidlům (PDF)

 
Další praktické informace viz Úvod do studia biologie (ZOO/USB)


Doporučené zdroje

Tkadlec E. 2011: Strategie a metody vědecké práce v přírodních vědách: filozofické názory a komunikační dovednosti. UP, Olomouc.

Grim T. 2016: Jak (ne)napsat odborný text? Aktuální verze viz sekce Veřejné přednášky

Alley M. 2003: The craft of scientific presentations. Critical steps to succeed and critical errors to avoid.
Springer-Verlag, New York.

O'Connor M. 1991: Writing successfully in science.
Chapman & Hall, London.

 

Něco k zamyšlení nad naší "alma máteří": Učit a bádat na univerzitách, nebo jen učit?

 

Povinné čtení pro všechny studenty

Stearns S. C. 1987: Some Modest Advice for Graduate Students.

Thompson J. N. 2013: On being a successful graduate student in the sciences.

DuVal E. H.: Opportunities (for students and field assistants). (viz především odkazy pod "Graduate students"!).

 

Další důležité materiály

Pokyny k odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Jak psát diplomovou práci? A jak ji hodnotit?

Jak psát odborný text? Jak sepsat abstrakt, úvod, metodiku, výsledky a diskuzi?

Jak vhodně formátovat poster? (článek Z. Šestáka z časopisu Živa)

Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication

 

Obhájené kvalifikační práce

Disertační práce

Markéta Nyklová 2018: Trendy hnízdění a chování čápa bílého. pdf

Peter Samaš 2011: Ekologie a chování drozdů (Turdus spp.) v původních a introdukovaných populacích. pdf

 

Rigorózní práce

Zdeněk Tyller 2017: Hostitelsko-parazitická interakce mezi rodičem a potomkem. pdf

 

Magisterské práce

Barbora Vrbová 2018: Velikost domovského okrsku u kosa černého podél urbanizačního gradientu. pdf

Karel Gern 2017: Reakce kosa černého na kontinuální proměnlivost ve zbarvení cizích vajec. pdf

Josef Heryán 2013: Vliv morfologických a behaviorálních charakteristik kosa černého na rozptylové vzdálenosti v městském prostředí. pdf

Jana Weiszensteinová 2012: Metody odmítání parazitických vajec u hostitelů hnízdních parazitů. pdf

Milan Fictum 2012: Vliv ukrytí hnízda na růst mláďat otevřeně hnízdících pěvců. pdf

Markéta Ondrová 2010: Altitudinal and temporal patterns of breeding of the white stork. pdf

Terezie Watzlawiková 2010: Vliv urbanizace na ptačí diverzitu v parcích. pdf

Eva Chlebková 2009: Ptačí diverzita v urbánním a sub-urbánním prostředí. pdf

Alena Dvorská 2008: Diskriminace bez rozpoznávání jako obranná strategie proti hnízdnímu parazitizmu. pdf

Peter Samaš 2007: Strategie chování kosa černého a drozda zpěvného proti hnízdnímu parazitismu. pdf

Ondřej Straka 2006: Preference ledňáčka říčního (Alcedo atthis) při výběru místa hnízdění. pdf

Beata Matysioková 2005: Konflikt rodič-potomek u rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus). pdf

 

Bakalářské práce

Barbora Vrbová 2016: Faktory ovlivňující velikost domovského okrsku u ptáků. pdf

Karel Gern 2015: Adaptace kosa černého na urbanizované prostředí. pdf

Zuzana Matoušková 2010: Příčiny a důsledky neúspěšného vytlačovacího chování mláděte kukačky obecné. pdf

Jana Weiszensteinová 2009: Faktory ovlivňující diskriminaci parazitických vajec jejich hostiteli. pdf

Veronika Nešporová 2009: Strategie výběru hostitele kukačkou obecnou. pdf

Daniel Pospíšil 2008: Mechanismy žadonění o potravu u mláďat kukačky obecné. pdf

Markéta Ondrová 2008: Geografické a časové trendy v hnízdění čápa bílého v Jihomoravském kraji. pdf

Alena Dvorská 2004: Diskriminace parazitického mláděte kukačky obecné (Cuculus canorus) hostitelem rákosníkem obecným (Acrocephalus scirpaceus). pdf

Zuzana Skoumalová 2003: Parazitace rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus L.) a rákosníka velkého
(Acrocephalus arundinaceus L.) kukačkou obecnou (Cuculus canorus L.). pdf